1. Baidu https://baike.baidu.com/item/%E6%89%93%E8%BE%B9%E7%82%89#1_1
  2. Baidu https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AE%E7%BE%8A%E8%82%89/476036?fr=aladdin
  3. Baidu https://baike.baidu.com/item/%E8%80%81%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%B6%AE%E7%BE%8A%E8%82%89/10755 358?fr=aladdin
  4. Little Sheep Website https://www.littlesheephotpot.com/location/manhattan-new-york-ny 
  5. Tang Hot Pot https://www.tanghotpotnyc.com/
  6. Zhihu https://zhuanlan.zhihu.com/p/33044455
  7. OpenTable Website https://www.opentable.com/r/spice-world-flushing